Globalreaderi teenusetingimused

Kehtivad alates 30.09.2020.

 

Käesolevaid Tingimusi kohaldatakse kõigi Lepingute suhtes, millesse need Tingimused on kaasatud manuse või viitena. Kõiki Tingimuste muudatusi või nendest kõrvalekaldumisi kohaldatakse ainult siis ja sellises ulatuses, kui see on Lepingus sõnaselgelt sätestatud. Ettevõte võib Tingimusi igal ajal ilma ette teatamata muuta; sellised muudatused ei mõjuta aga muudatuste ajal kehtivaid Lepinguid.

1. Lepingute sõlmimine

1.1  Mis tahes teave mis tahes kaupade ja/või teenuste kohta, sealhulgas (kuid mitte ainult) kirjeldused, illustratsioonid, tehnilised kirjeldused, tasud ja hinnad, mille Ettevõte on avaldanud mis tahes veebisaitidel ja/või kataloogides, brošüürides või muudes reklaamimaterjalides, ei ole siduv ja seda võib igal ajal muuta.

1.2  Ettepanekud, mida Ettevõte on teinud Kliendile, on mittesiduvad pakkumiskutsed, kui neis pole sõnaselgelt öeldud teisiti. Mis tahes ettepanek, mis kujutab endast siduvat pakkumist, kehtib 30 päeva alates selle esitamise kuupäevast, kui selles pole sõnaselgelt sätestatud teisiti. Tingimuste lisamine ettepanekusse manuse või viitena tähendab Ettevõtte selgesõnalisest kavatsust muuta Tingimused ettepaneku sisu käsitlevate mis tahes Lepingute lahutamatuks osaks. Selguse huvides loetakse ettepanekuks Ettevõtte koostatud Lepinguvormi, millel puuduvad Poolte esindajate allkirjad.

1.3  Kõik Kliendilt Ettevõttele tehtud tellimused, mis sisaldavad viidet ettepanekule, peavad hõlmama kõiki selles ettepanekus sisalduvaid, sellele lisatud või viidatud tingimusi, sealhulgas (kuid mitte ainult) neid Tingimusi. Kõik Kliendilt Ettevõttele tehtud tellimused, kus ei viidata ettepanekule, hõlmavad neid Tingimusi. Ühtegi Kliendi esitatud täiendavat ega vastuolulist tingimust ei loeta tellimuse osaks, välja arvatud siis ja sellises ulatuses, kui Ettevõte on seda eelnevalt selgesõnaliselt aktsepteerinud. Tellimus koos selles osutatud ettepanekuga kujutab endast siduvat pakkumist selles nimetatud kaupade ja/või teenuste ostmiseks. Selguse huvides loetakse tellimuseks ainult Kliendi esindaja allkirjaga lepinguvormi.

1.4  Leping jõustub kuupäeval, mil Ettevõte

(a)  teavitab Klienti tellimuse vastuvõtmisest, tagastades Kliendile allakirjutatud Lepinguvormi või väljastades Kliendile tellimusele viitava proforma või äriarve, või
(b)  algatades tellimuses nimetatud kaupade ja/või teenuste kohaletoimetamise.

1.5  Kõiki neist Tingimustest kõrvalekalduvaid või täiendavaid tingimusi kohaldatakse Lepingute suhtes ainult siis ja sellises ulatuses, kui Lepingud neid sisaldavad, neid on Lepingutele lisatud või nendele on Lepingutes viidatud.

2. Teenuste osutamine ja kasutamine

2.1 Seadmete liisimine ja kasutamine

2.1.1 Ettevõte annab Kliendile kasutamiseks kokkulepitud arvu Seadmeid. Klient kasutab Seadmeid ainult kokkulepitud kasutuskohas ja ainult Teenuste kasutamiseks.

2.1.2 Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, paigaldab Klient Seadmed kokkulepitud kasutuskohta ja konfigureerib need vastavalt Ettevõtte antud juhistele.

2.1.3Klient tagab omal kulul ja vastutusel, et Ettevõtte pakutavad tehnilised ja keskkonnanõuded on täidetud. Need nõuded hõlmavad muuhulgas:

(a)  igale Seadmele 220 V toite kättesaadavus;

(b)  otsenähtavus loendatavatest objektidest igasse Seadmesse;

(c)  vähemalt -65 dB tugevusega WiFi-signaali kättesaadavus iga Seadme asukohas;

(d)  kahesuunalise võrguühenduse kättesaadavus IP-portide 80, 443 ja 5683 kaudu iga Seadme ja aadressidel admin.globalreader.eu ja cloud.globalreader.eu asuvate hostide vahel.

2.1.4 Klient ei tohi ilma Ettevõtte eelneva kirjaliku loata avada Seadmete korpuseid, proovida Seadmeid muuta ega parandada, üritada kopeerida Seadmetes rakendatud tehnilist lahendust ega lubada seda teha kolmandatel isikutel. Selle alapunkti rikkumist peetakse oluliseks ja Ettevõttel on õigus nõuda leppetrahvi viie tuhande (5 000) euro ulatuses iga rikkumise kohta.

2.2 Juhtpaneeli kasutamine

2.2.1 Ettevõte võimaldab Kliendil kasutada Juhtpaneeli veebisaidi globalreader.eu kaudu.

2.2.2 Esmalt võimaldatakse kasutusõigus Lepingus määratletud Põhikasutajale. Põhikasutajal on lubatud lisada ja eemaldada oma töötajate ja töövõtjate jaoks täiendavaid kasutajakontosid ning määrata sellistele kontodele administraatoriõigusi ja neid sealt eemaldada. Klient ei anna Juhtpaneeli juurdepääsu kolmandatele isikutele ilma Ettevõtte eelneva kirjaliku loata.

2.2.3 Juhtpaneel võimaldab Põhikasutajal ja teistel kasutajatel neile antud kasutajaõiguste alusel:

(a)  jälgida reaalajas andmeid, mida Seadmed koguvad ja töötlevad vastavalt kokkulepitud Teenuse Funktsioonidele;

(b). määratleda jälgitavate parameetrite eeldatavad vahemikud ja seadistada automaatsed hoiatused, kui tegelikult mõõdetud väärtused jäävad nendest vahemikest välja;

(c) teha väljatrükke ja genereerida andmete kohta aruandeid, kokkuvõtteid ja analüüse.

2.2.4  Klient võib andmeid, aruandeid, kokkuvõtteid ja analüüse kasutada mis tahes viisil, viidates Ettevõttele kui allikale.

2.2.5. Ettevõte võib muuta Juhtpaneeli kujundust ja funktsioone. Kui võib eeldada, et muudatused mõjutavad Kliendi võimet kasutada Juhtpaneeli koos kolmanda osapoole tarkvara või teenustega, millest Ettevõte on teadlik, teavitab Ettevõte Klienti muudatustest mõistliku aja jooksul.

2.3 T eenuste kättesaadavus

2.3.1  Ettevõte teeb kõik endast oleneva, et tagada Seadmete ja Juhtpaneeli pidev toimimine. Klient mõistab, et aeg-ajalt võib esineda vältimatuid katkestusi.

2.3.2  Ettevõte teavitab Klienti kavandatavatest Teenuse katkestustest (näiteks nendest, mis võivad olla vajalikud riistvara või võrguühenduse lisamiseks või asendamiseks või Juhtpaneeli tarkvara värskendamiseks) viis (5) päeva enne katkestusi.

2.3.3  Ettevõte teavitab Klienti Teenuse planeerimata katkestustest (näiteks vigase komponendi asendamiseks või kriitilise tarkvaravea parandamiseks) esimesel võimalusel.

2.3.4  Teenuseid osutatakse vastavalt Lepingule seni, kuni Teenuse katkestuste kogukestus ei ületa 24 tundi ühe kalendrikuu jooksul, välja arvatud katkestused, mis on põhjustatud Kliendi alapunktis 2.1.3 sätestatud kohustuste täitmata jätmisest.

2.3.5  Ettevõte hüvitab Kliendile iga Teenuse katkestuse tunni eest, mis ületab eelmises alapunktis sätestatud piirmäära, vähendades järgmise kuu arvet 1/730 võrra katkestuste tekkimise kuu Teenuse kogumaksumust.

2.4 Tehniline tugi

2.4.1  Kui Kliendil on kahtlus, et mõni Seade on defektne või Juhtpaneel on muutunud kättesaamatuks või defektseks, teavitab ta sellest viivitamatult Ettevõttet.

2.4.2  Ettevõte parandab vea (või esitab Kliendile juhised vea kõrvaldamiseks) esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul alates veateate saamisest.

2.4.3  Kui ilmneb, et veateade on esitatud Kliendi alapunktis 2.1.3 sätestatud kohustuste täitmata jätmise tõttu, võib Ettevõte nõuda Kliendilt vea kõrvaldamise katse kulude, sealhulgas (kuid mitte ainult) Ettevõtte töötajate või töövõtjate kokkulepitud kasutuskohta saatmisega seotud mõistlike reisi- ja majutuskulude hüvitamist.

2.5 Lisateenused

2.5.1 Pooled võivad aeg-ajalt kokku leppida lisateenuste osutamises Ettevõttelt Kliendile. Selliste teenuste hulka kuuluvad muuhulgas:

(a)  muude seadmete liisimine;

(b)  Seadmete paigaldamine ja häälestamine;

(c)  Seadmete ja/või Juhtpaneeli kohandamine vastavalt Kliendi soovidele;

(d)  T eenuseid puudutav koolitus ja nõustamine.

3. Hinnad ja tasumine

3.1  Teenuste tasud ja esemete hinnad, mis sisalduvad esimeses ühekordses tellimuses (kui need on tehtud Lepingu Jõustumispäeval), on sätestatud Lepingus. Hilisemate ühekordsete tellimuste (kui neid on) ja/või Teenuste või Teenuste Funktsioonide, mida esialgu ei tellitud, hindade aluseks on Ettevõtte hinnakiri järgmise tellimuse või muutmistaotluse kuupäeva seisuga; või lepivad Pooled nende hinnad kokku iga tellimuse puhul eraldi.

3.2  Kui Pooled on kokku leppinud Teenuste suhtes soodushindade kohaldamises, teeb Ettevõte kliendile allahindlusi vastavalt Kliendi tingimustele, ei tühista Lepingut ennetähtaegselt ega taotle Seadmete või Teenuste Funktsioonide eemaldamist Teenuste Konfiguratsioonist.

3.3  Kui Lepingus ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, täidab Klient oma maksekohustuse, kandes raha Ettevõtte kontole. Maksekohustus loetakse täidetuks pärast raha laekumist Ettevõtte pangakontole.

3.4  Kui Lepingus ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, on vaidlustamata arvete maksekuupäev 14 päeva alates arve kuupäevast. Kui Kliendil on arve osas vastuväiteid, tuleb need Ettevõttele esitada 8 päeva jooksul alates arve kuupäevast, vastasel juhul loetakse arve vastuvõetuks.3.5  Ettevõte võib Kliendilt nõuda viivist 0,15% maksesummalt iga viivitatud päeva eest. Lisaks võib Ettevõte:

(a)  mis tahes summa puhul, mis on hilinenud vähemalt 7 päeva, avalikustada tähtaja ületanud summa Juhtpaneeli kaudu Kliendi administraatori õigustega kasutajatele;

(b)  mis tahes summa puhul, mis on maksetähtaega ületanud vähemalt 30 päeva, avalikustada hilinenud summa Juhtpaneeli kaudu Kliendi kõikidele kasutajatele;

(c)  mis tahes summa maksetähtaja ületamisel vähemalt 3 kuud, peatada Kliendile Teenuste osutamise ja/või anda nõue edasi inkassofirmale ja nõuda võlgnikult 40 euro ulatuses sissenõudmiskulude hüvitamist, samuti hüvitist maksmisega viivitamisest põhjustatud kahjude eest, mis ületavad kindlat hüvitissummat.

4. Muudatused

4.1  Klient võib igal ajal taotleda Seadmete/või T eenuse Funktsioonide lisamist T eenuse Konfiguratsioonile. Taotlus loetakse vastuvõetuks ja Leping muudetuks kuupäeva seisuga, mil Ettevõte tarnib soovitud Seadmed ja aktiveerib soovitud Teenuse Funktsioonid. Jooksva kuu suurenenud kogutasu kajastub järgmise kuu arvel.

4.2  Klient võib igal ajal taotleda mõne Seadme ja/või valikulise Teenuse Funktsioonide eemaldamist Teenuse Konfiguratsioonist. Taotlus loetakse vastuvõetuks ja Leping muudetuks selle kuu esimese päeva seisuga, mis järgneb ettevõttele tagastatud Seadmete (kui neid on) saabumisele.

4.3  Kui Klient taotleb mõne Seadme või Teenuse Funktsiooni eemaldamist enne kehtiva Teenuseperioodi lõppu, tühistatakse Ettevõttelt Kliendile antud allahindlused alates selle Teenuseperioodi algusest. Tühistatud allahindluste kogusumma kajastub järgmise kuu arvel.

4.4  Ettevõte võib Lepingu tingimusi (sealhulgas tasusid ja hindu) ühepoolselt muuta siis ja sellises ulatuses, kui selline muutus on tingitud kehtivate seaduste muudatustest või Teenuste osutamise väliskulude suurenemisest. Sellisel juhul teavitab Ettevõte Klienti muudatuse
jõustumisest vähemalt 30 päeva enne muudatuse jõustumist ja Klient võib Lepingu muudatuse jõustumise kuupäeval üles öelda.

4.5  Kumbki Pool võib ühepoolselt muuta oma kontaktandmeid, sealhulgas teavituste edastamiseks kasutatud e-posti aadressi; samuti võib Klient muuta Põhikasutaja e-posti aadressi. Sellised muudatused jõustuvad siis, kui teine Pool on kinnitanud muudatuse teavituse kättesaamist.

4.6  Kõik muud muudatused jõustuvad ainult siis, kui Poolte volitatud esindajad on selles kirjalikult kokku leppinud.

5. Kehtivus ja lõpetamine

5.1  Leping jõustub ülaltoodud alapunktis 1.4 sätestatud kuupäeval ja jääb jõusse seni, kuni Leping lõpetatakse Poolte kokkuleppel või kuni ükskõik kumb Pool selle punkti 5 sätete kohaselt Lepingu üles ütleb.

5.2  Kui Pooled on kokku leppinud tasuta prooviperioodis, loobub Ettevõte selle perioodi tasudest ja Klient võib Lepingu üles öelda, teavitades sellest Ettevõtet mis tahes ajal enne selle perioodi lõppu.

5.3  Kui Pooled on kokku leppinud nii tasuta prooviperioodi kui ka algperioodi, algab algperiood tasuta prooviperioodi lõppemise kuupäeval.

5.4  Lepingut pikendatakse automaatselt järgmiseks kuuks või aastaks (vastavalt Lepingus kokkulepitule) mis tahes jooksva Teenuseperioodi lõppemise kuupäeval, välja arvatud juhul, kui üks Pooltest on teist õigeaegselt teavitanud kavatsusest Leping üles öelda jooksva kuu Teenuseperioodi lõpus. Teavitus loetakse õigeaegseks, kui see on antud

(a)  vähemalt 30 päeva enne jooksva Teenuseperioodi lõppu, kui Lepingut tuleks pikendada üheks kuuks; või

(b)  vähemalt kolm kuud enne jooksva Teenuseperioodi lõppu, kui Lepingut tuleks pikendada üheks aastaks.

5.5  Kumbki Pool võib Lepingu üles öelda, teavitades sellest teist Poolt, kui teine Pool on rikkunud Lepingust tulenevaid kohustusi ja:

(a)  kui Lepingut lõpetada sooviv Pool on teavitanud sellest Lepingut rikkunud Poolt ja määranud rikkumise lõpetamiseks ja heastamiseks täiendava, vähemalt 30-päevase tähtaja, kuid Lepingut rikkuv Pool on kogu täiendava tähtaja jooksul jätkanud Lepingu rikkumist või ilmselgelt ei suuda või ei taha lõpetada ja/või heastada rikkumist täiendava tähtaja jooksul; või

(b)  kui on toimunud oluline rikkumine (selguse huvides peetakse tingimuste alapunktis 2.1.4 ja punktis 7 sätestatud kohustuste mis tahes rikkumisi oluliseks).

5.6  Kumbki Pool võib Lepingu viivitamata üles öelda, teavitades sellest teist Poolt, kui Vääramatu Jõud püsib kauem kui kolm kuud.

5.7  Lepingu lõppemisel, sõltumata selle põhjustest:

(a)  tagastab Klient 14 päeva jooksul alates Lepingu lõpetamise kuupäevast Ettevõttele kõik Seadmed ja kõik Kliendi käsutuses olevad Ettevõtte varad (kui neid on) heas töökorras, arvestades tavapärast kulumist; ja

(b)  kui Klient ei tagasta Seadmeid ja/või muid Ettevõtte varasid eelmises alapunktis (a) sätestatud tähtaja jooksul, on Ettevõttel õigus nõuda Kliendilt selliste Seadmete ja/või muude Ettevõtte varade eest kokkulepitud renditasu selle perioodi eest, mil Klient ei täida oma Lepingujärgseid kohustusi;

(c)  kui Klient ei tagasta 60 päeva jooksul alates Lepingu lõpetamise kuupäevast Ettevõttele mis tahes Seadmeid või muid Ettevõtte varasid, loetakse varad tagastamata ja Ettevõttel on õigus nõuda kliendilt tuhat eurot (1 000 euro) iga tagastamata Seadme eest ja mis tahes muu Ettevõtte tagastamata vara maksumuse; ja

(d)  Ettevõte esitab Kliendile viimase nõudmisel koopia Teenuste osutamise käigus saadud andmetest, kui sellised andmed on Lepingu lõpetamise ajal Ettevõtte käsutuses; ja

(e) Kliendil tuleb viivitamata tasuda kõik rahalised kohustused Ettevõtte ees.

5.8 Kõik kohustused, mis juba kuuluvad Lepingu lõppemise hetkest alates tasumisele, ja kõik mujal Lepingus sätestatud kohustused, mis on otseselt või kaudselt ette nähtud jääma kehtima ka pärast Lepingu lõppemist, jäävad kehtima ka pärast Lepingu lõppemist.

6. Intellektuaalomand

6.1  Ettevõte annab Kliendile piiratud, tagasivõetava lihtlitsentsi Teenuste ja Seadmete hulka kuuluvate arvutiprogrammide ja andmebaaside kasutamiseks Lepingu kehtivuse ajal ja Lepingu eesmärkidel.

6.2  Kõik intellektuaalomandi õigused, sealhulgas (kuid mitte ainult) autoriõigused, patendid, tööstusdisainilahendused, kaubamärgid mis tahes toodete või materjalide kohta, mida üks Pool teisele üle annab või millest teist Poolt teavitab, jäävad nende algsetele omanikele. Kui Lepingus pole sõnaselgelt sätestatud teisiti, ei loovuta ega litsentsi kumbki Pool intellektuaalomandi õigusi teisele Poolele.

7. Konfidentsiaalsus

7.1  Konfidentsiaalne Teave on mis tahes mitteavalik teave, mille üks Pool on teisele avalikustanud või mille teine Pool on muul viisil Lepingu läbirääkimiste ja/või täitmise käigus saanud.

7.2  Pooled kasutavad teineteiselt saadud Konfidentsiaalset Teavet ainult Lepingu tingimuste üle läbirääkimiste pidamiseks või Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks.

7.3  Teise Poole taotlusel tagastab või hävitab üks Pool teise Poole konfidentsiaalse teabe kõik eksemplarid.

7.4  Pooled kaitsevad üksteise Konfidentsiaalset Teavet vähemalt sama hästi kui enda oma, kuid vähemalt mõistliku hoolega. Pooled teevad üksteise Konfidentsiaalse Teabe kättesaadavaks ainult oma ametnikele, töötajatele, töövõtjatele ja nõustajatele, kellel on vaja teada ja keda seob Lepinguline või seadusjärgne konfidentsiaalsuskohustus, mis on vähemalt sama piirav.

7.5  Konfidentsiaalsuskohustus ei laiene teabele,

(a)  mille Pool on välja töötanud ilma Konfidentsiaalsele Teabele viitamata; või

(b)  mille Pool on saanud kolmandalt isikult ilma, et vastuvõttev Pool oleks teadnud konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisest või oleks pidanud konfidentsiaalsuskohustuse rikkumist mõistlikult eeldama; või

(c)  mille teine Pool või selle mis tahes muu andmesubjekt on avalikustatud.

7.6  Selle punkti 7 sätete mis tahes rikkumist peetakse oluliseks.

7.7  Konfidentsiaalsuskohustus kehtib seni, kuni Lepingu mis tahes põhjusel lõpetamisest või lepingueelsete läbirääkimiste katkestamisest on möödunud viis aastat.

7.8  Vaatamata selle punkti 7 muudele sätetele, võib Ettevõte kasutada Kliendi teatud Konfidentsiaalset T eavet anonüümse statistika loomiseks, mida Ettevõte võib oma äranägemise järgi levitada.

8. Vastutuse piiramine, Vääramatu Jõud

8.1 Välja arvatud tahtliku üleastumise või raske hooletuse põhjustatud kahjude puhul, ning juhul ja sellises ulatuses, kui see on kohaldatava seaduse kohaselt lubatud,

(a)  ei saa kummagi Poole koguvastutus teise Poole ees kõigi nõuete, kaotuste või kahjude eest, mis tulenevad kahju tekitamisest (sealhulgas hooletusest), Lepingu rikkumisest või muul viisil seoses Lepingu rikkumisega, mingil juhul ületada 125% Lepingu alusel makstud või maksmisele kuuluvast Tasust; ja

(b)  kumbki Pool ei vastuta teise Poole ees kaudsete, konkreetsete või tulenenud kaotuste või kahjude eest, sealhulgas (kuid mitte ainult) tulude, kasumi või ärivõimaluste kaotuse, andmete kaotuse või andmete ebatäpsuse või ligipääsmatuse eest.

8.2 Vääramatu Jõud on erakorralised asjaolud, mis pole Poole kontrolli all, kellelt Lepingu sõlmimise ajal ei olnud mõistlik eeldada asjaoludega arvestamist või nende vältimist, ning kellelt ei saa mõistlikult eeldada takistuse ületamist või selle tagajärgede kõrvaldamist. Pool on vabastatud vastutusest Lepingust tuleneva kohustuse mittetäitmise või hilinenud täitmise eest juhul, kui selle on põhjustanud Vääramatu Jõud, tingimusel, et mõjutatud Pool teavitab teist Poolt takistusest esimesel mõistlikul võimalusel.

9. Andmekaitse

9.1  Selles punktis 9 kasutatakse mõisteid „isikuandmed”, „vastutav töötleja” ja „volitatud töötleja” samas tähenduses, mis Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ja ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

9.2  Pooled ei vaheta Lepingu alusel isikuandmeid, välja arvatud nende esindajate, samuti Teenuste Põhikasutaja ja teiste kasutajate kontaktandmeid. Ettevõte töötleb isikuandmeid vastavalt oma Privaatsuspoliitikale, mis on saadaval aadressil globalreader.eu/privacy-policy.

10. Üldised tingimused

10.1  Loobumisi ei kohaldata. Kummagi Poole Lepingus sätestatud mistahes õiguse kasutamata jätmist või kasutamisega viivitamist ei loeta sellest ega mõnest muust õigusest loobumiseks ning see ei välista selle õiguse või muu õiguse edasist või muud kasutamist.

10.2  Välistav tingimus. Lepingus sisalduvad Lepingu eset puudutava Poolte vahelise kokkuleppe kõik tingimused. Leping asendab kõiki varasemaid kokkuleppeid, mõistmisi ja läbirääkimisi Poolte vahel sama Lepingu eseme suhtes.

10.3  Üksiku sätte kehtetus. Kui mõni Lepingu säte loetakse kehtetuks või täitmisele mittepööratavaks, jääb ülejäänud Leping kehtivaks ja täidetavaks ning Pooled püüavad heauskselt asendada mõjutatud sätte kehtiva ja täidetava sättega, millega on mõistlik kehtetuks või täitmisele mittepööratavaks loetud sätet asendada.

10.4  Teavitused. Kõik Lepingu kohaselt antud või tehtud teavitused ja muud teavitused tehakse inglise keeles kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Lepingus sätestatud Poolte e-posti aadressidele saadetud teavitused loetakse edukalt edastatuks saatmisele järgnenud tööpäeva seisuga.

10.5  Keeled. Käesolevad Tingimused on algselt avaldatud inglise keeles. Originaalteksti ja selle mistahes tõlke vaheliste lahknevuste korral on ülimuslik originaaltekst.

10.6  Kohaldatav õigus. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust (arvestamata selles sisalduvaid kollisiooninorme).

10.7  Vaidluste lahendamine. Pooled püüavad kõik vaidlused lahendada heausksete läbirääkimiste teel. Kõik lahendamata jäänud vaidlused lahendatakse lõplikult Eestis Harju Maakohtus.