GlobalReader – palveluehdot

Voimassa 30.9.2020 alkaen

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, joissa niihin on viitattu tai joihin ne on liitetty. Näiden ehtojen muutokset tai ehdoista poikkeaminen on voimassa vain siinä tapauksessa ja siinä määrin, kuin sopimuksessa on nimenomaisesti määritelty. Yritys voi muuttaa näitä ehtoja, milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä tällaiset muutokset vaikuta mihinkään kyseisenä hetkenä voimassa oleviin sopimuksiin.

 

1. Sopimuksien laadinta

1.1  Mitkään yhtiön julkaisemat tai millä tahansa sivustoilla ja/tai luetteloissa, esitteissä tai myynninedistämismateriaaleissa julkaistut mitkä tahansa tuotteita ja/tai palveluja koskevat tiedot, mukaan lukien rajoituksetta kuvaukset, kuvitukset, tekniset määritelmät, palkkiot ja hinnat, eivät ole sitovia, ja tietoja voidaan muuttaa milloin tahansa.

1.2  Yrityksen asiakkaalle tekemät ehdotukset ovat sitomattomia tarjouksia, ellei muuta ole nimenomaisesti ilmoitettu. Kaikki sitovaksi tarjoukseksi katsottavat ehdotukset ovat voimassa 30 päivää niiden tekemisestä, ellei muuta ole nimenomaisesti ilmoitettu. Sisällyttämällä nämä ehdot tarjoukseen joko liitteenä tai niihin viittaamalla yritys ilmoittaa aikeestaan sisällyttää ehdot kaikkien tarjouksen sisältöön liittyviin sopimuksiin. Epäselvyyksien välttämiseksi yrityksen laatima sopimus, jossa ei ole osapuolten edustajien allekirjoitusta, on tarjous.

1.3  Kaikkien asiakkaan yritykselle lähettämien tilauksien, joissa viitataan tarjoukseen, katsotaan sisältävän kaikki tarjoukseen sisältyvät, liitetyt tai siinä viitatut ehdot, mukana luettuna rajoituksetta myös nämä ehdot. Kaikkien asiakkaan yritykseltä tekemien tilausten, joissa ei viitata ehdotukseen, katsotaan sisältävän nämä ehdot. Minkäänlaisten asiakkaan esittämien täydentävien tai ristiriitaisten ehtojen ei katsota sisältyvän tilaukseen lukuun ottamatta sellaisia ehtoja, jotka yritys on etukäteen nimenomaisesti hyväksynyt Tilaus yhdessä tilauksessa viitatun tarjouksen kanssa muodostaa sitovan tarjouksen tilauksessa määriteltyjen tuotteiden/palvelujen ostamiseksi. Epäselvyyksien välttämiseksi sellainen sopimuslomake, jossa on vain asiakkaan edustajan allekirjoitus, on tilaus

1.4  Sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin yritys

(a)  ilmoittaa asiakkaalle tilauksen hyväksymisestä, joka voidaan tehdä myös palauttamalla allekirjoitettu sopimuslomake asiakkaalle tai lähettämällä asiakkaalle tilaukseen viittaava pro forma -lasku tai lasku tai

(b)  aloittaa tilauksessa määriteltyjen tuotteiden ja/tai palvelujen toimittamisen.

1.5  Kaikkia näistä ehdoista poikkeavia ehtoja tai niitä täydentäviä ehtoja sovelletaan sopimuksiin vain silloin ja siinä määrin kuin ne sisältyvät, on liitetty tai niihin viitataan kyseisessä sopimuksessa.

2. Palvelujen tarjoaminen ja käyttö
2.1 Laitteiden vuokraaminen ja käyttö

2.1.1 Yritys myöntää asiakkaalle oikeuden käyttää sovittua määrää laitteita. Asiakas käyttää laitetta vain sovitussa käyttöpaikassa ja vain palvelujen käyttöön liittyvässä tarkoituksessa.

2.1.2 Jos osapuolet eivät ole muuta sopineet, asiakas asentaa laitteet sovittuun käyttöpaikkaan ja tekee asetukset yrityksen antamien ohjeiden mukaisesti.

2.1.3 Asiakkaan on varmistettava omalla kustannuksellaan ja riskillään, että yrityksen asettamat tekniset ja käyttöympäristöön liittyvät vaatimukset täytetään. Nämä vaatimukset sisältävät muun muassa seuraavaa:

(a) 220 V teho jokaista laitetta varten;

(b) suora näköyhteys laskettavien kohteiden ja jokaisen laitteen välillä;

(c) langaton verkkoyhteys, jonka vahvuus on vähintään -65 dB jokaisen laitteen sijaintipaikassa;

(d) kaksisuuntainen verkkoyhteys IP-porttien 80, 443 ja 5683 kautta kaikkien laitteiden ja isäntäkoneen välillä osoitteessa admin.globalreader.eu ja cloud.globalreader.eu.

2.1.4 Asiakas ei ilman yrityksen kirjallista ennakkosuostumusta avaa laitteiden koteloita, yritä korjata tai muuttaa laitteita tai yritä jäljitellä laitteiden teknisiä ominaisuuksia tai anna kolmannen osapuolen toimia tällä tavoin. Sopimuksen tämän kohdan rikkominen katsotaan perustavanlaatuiseksi sopimusrikkomukseksi, ja yrityksellä on oikeus vaatia vahinkojen korvaamista enintään viisi tuhatta (5000) euroa jokaisesta rikkomuksesta.

2.2 Ohjaustaulun käyttö

2.2.1 Yritys myöntää asiakkaalle oikeuden käyttää ohjaustaulua sivustolla globalreader.eu.

2.2.2 Käyttöoikeus myönnetään ensisijaisesti sopimuksessa määritellylle pääkäyttäjälle. Pääkäyttäjä saa lisätä ja poistaa työntekijöidensä ja alihankkijoidensa käyttäjätilejä ja myöntää sekä poistaa ylläpitoon liittyviä lupia tällaisille tileille tai tällaisilta tileiltä. Asiakas ei myönnä oikeutta käyttää ohjaustaulua kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman yrityksen kirjallista ennakkosuostumusta.

2.2.3 Ohjaustaulun kautta pääkäyttäjä, ja myös muut käyttäjät heille myönnettyjen pääsyoikeuksien perusteella, voivat:

(a) seurata reaaliajassa laitteiden sovittujen palvelun ominaisuuksien mukaisesti keräämiä ja käsittelemiä tietoja;

(b) määrittää seurattavien parametrien rajat, ja määrittää automaattisia hälytyksiä, jos todelliset mitatut lukemat ylittävät tai alittavat määritellyt rajat;

(c) laatia datasta tulosteita, raportteja, yhteenvetoja ja analyysejä.

2.2.4 Asiakas voi käyttää tietoja, raportteja, yhteenvetoja ja analyysejä viittaamalla yritykseen tietojen lähteenä.

2.2.5 Yritys voi muuttaa ohjaustaulun suunnittelua ja ominaisuuksia. Muutoksien voidaan kohtuullisesti olettaa vaikuttavan asiakkaan mahdollisuuksiin käyttää ohjaustaulua yhdessä sellaisten kolmannen osapuolen ohjelmiston tai palvelujen kanssa, joista yritys on tietoinen, ja yritys ilmoittaa asiakkaalle tällaisista muutoksista kohtuullisesti etukäteen.

 2.3 Palvelujen saatavuus

2.3.1 Yritys tekee parhaansa varmistaakseen laitteiden ja ohjaustaulun keskeytyksettömän toiminnan. Asiakas on tietoinen siitä, että satunnaisia keskeytyksiä ei voida välttää.

2.3.2 Yritys ilmoittaa asiakkaalle kaikista suunnitelluista palvelukatkoksista (esimerkiksi laitteiston vaihtamiseen, verkkoyhteyksien ja ohjaustaulun ohjelmistopäivityksiin liittyvät katkokset) viisi (5) päivää ennen palvelukatkosta.

2.3.3 Yritys ilmoittaa asiakkaalle mahdollisimman pian suunnittelemattomista palvelukatkoksista (esimerkiksi viallisen komponentin vaihtaminen tai kriittisen ohjelmistovirheen korjaaminen).

2.3.4 Palvelut tarjotaan sopimuksen mukaisesti niin kauan kuin palvelukatkosten yhteenlaskettu kesto ei ylitä 24 tuntia yhden kalenterikuukauden aikana, lukuun ottamatta kohdassa 2.1.3 määriteltyjä asiakkaan velvollisuuksien noudattamatta jättämistä.

2.3.5 Yritys korvaa asiakkaalle kaikki palvelukeskeytystunnit, jotka ylittävät edeltävässä kohdassa määritellyn rajan, vähentämällä seuraavan kuukauden laskusta 1/730 sen kuukauden yhteenlasketusta palvelumaksusta, jonka aikana palvelukatkoksia ilmeni.

2.4 Tekninen tuki

2.4.1 Jos asiakas epäilee, että laite on viallinen tai että ohjaustaulu ei ole käytettävissä, viasta on ilmoitettava yritykselle heti.

2.4.2 Yritys korjaa vian (tai antaa asiakkaalle korjausohjeet) niin pian kuin mahdollista, mutta kuitenkin viimeistään kolmen (3 ) arkipäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta.

2.4.3 Jos vikailmoituksen todetaan johtuvan asiakkaan kohdassa 2.1.3 määriteltyjen velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä, yritys voi veloittaa asiakkaalta vian korjaamisyrityksen kustannukset, mukaan luettuna rajoituksetta yrityksen sovittuun käyttöpaikkaan lähetettyjen työntekijöiden tai alihankkijoiden kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset.

2.5 Lisäpalvelut

2.5.1 Osapuolet voivat toisinaan sopia, että yritys tarjoaa asiakkaalle lisäpalveluja. Tällaisia palveluja ovat muun muassa:

(a) muiden välineiden kuin laitteiden vuokraaminen;

(b) laitteiden asentaminen ja asetusten suorittaminen;

(c) laitteiden ja/tai ohjaustaulun räätälöinti asiakkaan tarpeiden mukaisesti;

(d) palveluihin liittyvä koulutus ja konsultointi.

3. Hinnat ja maksaminen

3.1 Palvelumaksut ja ensimmäisen kertatilauksen tuotteiden hinnat (jos tehdään sopimuksen voimaantulopäivänä) määritetään sopimuksessa. Seuraavien kertatilausten sisältämien tuotteiden hinnat (jos on) ja/tai palvelut tai palvelujen ominaisuudet, joita ei ole alun perin tilattu, perustuvat yrityksen hinnastoon tilauspäivänä tai muutospyyntöön tai osapuolet sopivat ne erikseen tapauskohtaisesti.

3.2 Jos osapuolet ovat sopineet palvelujen alennetuista hinnoista, yritys myöntää asiakkaalle alennukset edellyttäen, että asiakas ei pura sopimusta ennenaikaisesti tai vaadi laitteiden ja palveluominaisuuksien poistamista palvelumääritelmästä.

3.3 Jos sopimuksessa ei ole muuta sovittu, asiakas suorittaa maksuvelvollisuutensa tilisiirrolla yrityksen pankkitilille. Maksuvelvollisuus on suoritettu, kun suoritus saapuu yrityksen pankkitilille.

3.4 Jos sopimuksessa ei ole nimenomaisesti muuta sovittu, riitauttamattomat laskut erääntyvät maksettaviksi 14 päivän kuluttua laskun päivämäärästä. Jos asiakkaalla on laskuun liittyvää huomautettavaa, huomautukset on esitettävä yritykselle 8 päivän kuluessa laskun päiväyksestä; muussa tapauksessa lasku katsotaan hyväksytyksi.

3.5 Yritys voi periä asiakkaalta viivästyskorkoa 0,15 % päivässä kaikista eräpäivän ylittäneistä maksamattomista suorituksista. Lisäksi yritys voi:

(a) ilmoittaa erääntyneestä saatavasta ylläpito-oikeuden omaaville asiakkaan käyttäjille ohjaustaulun kautta;

(b) jos maksu on viivästynyt vähintään 30 päivää, erääntyneestä saatavasta voidaan ilmoittaa kaikille asiakkaan käyttäjille ohjaustaulun kautta;

(c) jos maksu on viivästynyt vähintään 3 kuukautta, palvelujen tarjoaminen asiakkaalle keskeytetään ja/tai saatava siirretään perintään ja vaaditaan perintäkustannuksien 40 euroa sekä määritellyn viivästyneen suorituksen aiheuttamien ja kiinteän korvausmäärän ylittävien vahinkojen korvaamista.

4. Muutokset

4.1 Asiakas voi toisinaan pyytää laitteiden ja/tai palvelun ominaisuuksien lisäämistä palvelumääritelmään. Pyyntö hyväksytään ja sopimusta muutetaan sen päivämäärän mukaisesti, jolloin yritys lähettää pyydetyt laitteet ja pyydetyt palveluominaisuudet. Kuluvan kuukauden palvelumaksun korotus näkyy seuraavan kuukauden laskussa.

4.2 Asiakas voi toisinaan pyytää laitteiden ja/tai palvelun ominaisuuksien poistamista palvelumääritelmästä. Pyyntö hyväksytään ja sopimusta muutetaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin yritys saa palautetut laitteet (jos on).

4.3 Jos asiakas pyytää joidenkin laitteiden tai palvelun ominaisuuksien poistamista ennen senhetkisen palvelujakson päättymistä, yrityksen asiakkaalle myöntämät alenukset

mitätöidään kyseisen palvelujakson alusta saakka. Rauenneiden alennusten yhteenlaskettu määrä näkyy seuraavan kuukauden laskussa.

4.4 Yritys voi yksipuolisesti muuttaa sopimusehtoja (mukaan luettuna palkkiot ja hinnat), ja siinä määrin kuin tällaiset muutokset johtuvat sovellettavista laeista tai palvelun tarjoamiseen liittyvien ulkoisten kustannusten noususta. Tässä tapauksessa yritys ilmoittaa asiakkaalle muutoksen voimaantulosta vähintään 30 päivää etukäteen ennen muutoksen voimaatuloa, ja asiakas voi purkaa sopimuksen muutoksen voimaan tullessa.

4.5 Kumpikin osapuoli voi yksipuolisesti muuttaa ilmoitusten lähettämiseen liittyviä yhteystietojaan, mukaan luettuna sähköpostiosoite. Asiakas voi myös muuttaa pääkäyttäjän sähköpostiosoitetta. Kaikki muutokset tulevat voimaan toisen osapuolen vahvistettua muutosilmoitusta koskevan viestin vastaanottamisen.

4.6 Kaikki muut muutokset tulevat voimaan vasta sitten, kun osapuolten valtuutetut edustajat ovat sopineet niistä kirjallisesti.

5. Sopimuksen kesto ja irtisanominen

5.1 Sopimus tulee voimaan kohdassa 1.4 määriteltynä ajankohtana ja on voimassa siihen saakka, kunnes osapuoli irtisanoo tai purkaa sopimuksen tämän sopimuksen kohdan 5 mukaisesti.

5.2 Jos osapuolet ovat sopineet ilmaisesta kokeilusta, yritys ei veloita maksuja kyseiseltä ajanjaksolta, ja asiakas voi purkaa sopimuksen ilmoittamalla tästä yrityksellä, milloin tahansa ennen kokeilun päättymistä.

5.3 Jos osapuolet ovat sopineet sekä ilmaisesta kokeilusta että aloitusjaksosta, viimeksi mainittu alkaa ilmaisen kokeilun päättymispäivänä.

5.4 Sopimusta jatketaan automaattisesti seuraavaksi kuukaudeksi tai vuodeksi (sopimuksessa sovitun mukaisesti) kulloisenkin palvelujakson päättyessä, ellei osapuoli ole hyvissä ajoin etukäteen ilmoittanut toiselle osapuolelle aikomuksestaan purkaa sopimus palvelujakson päättyessä. Ilmoitus katsotaan hyvissä ajoin tehdyksi silloin,

(a) kun se annetaan vähintään 30 päivää ennen senhetkisen palvelujakson päättymistä, jos sopimusta jatketaan yhdeksi kuukaudeksi; tai

(b) vähintään 3 kuukautta ennen kyseisen palvelujakson päättymistä, jos sopimusta jatketaan vuodeksi kerrallaan.

5.5 Kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen ilmoittamalla tästä toiselle osapuolelle, jos toinen osapuoli on rikkonut sopimukseen perustuvia velvollisuuksiaan, ja:

(a) sopimuksen purkava osapuoli on ilmoittanut toiselle osapuolelle sopimusrikkomuksesta ja antanut vähintään 30 päivää aikaa rikkomuksen lopettamista ja korjaamista varten, mutta sopimusta rikkonut osapuoli on jatkanut sopimuksen rikkomista koko myönnetyn määräajan ajan tai ei selvästikään kykene tai halua lopettaa ja/tai korjata rikkomustaan määräajan kuluessa; tai

(b) rikkomus on ollut perustavanlaatuinen (epäselvyyksien välttämiseksi kohdassa 2.1.4 ja 7 määriteltyjen velvollisuuksien rikkominen tarkoittaa perustavanlaatuista sopimusrikkomusta).

5.6 Kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen välittömästi ilmoittamalla tästä toiselle osapuolelle, jos ylivoimainen este kestää yli kolme kuukautta.

5.7 Sopimuksen irtisanomisen tullessa kyseeseen irtisanomisperusteesta riippumatta:

(a) Asiakas palauttaa 14 päivän kuluessa irtisanomisesta yritykselle kaikki laitteet ja muun asiakkaan hallussa olevan yrityksen omaisuuden (jos on) hyvässä käyttökunnossa tavanomaista kulumista lukuun ottamatta; ja

(b) jos asiakas ei palauta laitteita ja/tai muuta yrityksen omaisuutta edeltävässä kohdassa määriteltyyn määräaikaan mennessä, yrityksellä on oikeus veloittaa asiakkaalta sovittu laitevuokra ja/tai muusta omaisuudesta perittävä vuokra laitteiden ja omaisuuden palauttamiseen saakka;

(c) Jos asiakas ei palauta laitteita ja muuta yrityksen omaisuutta yritykselle 60 päivän kuluessa sopimuksen irtisanomisesta katsotaan, että omaisuutta ei ole palatuettu, ja yrityksellä on oikeus veloittaa asiakkaalta tuhat euroa (1000 €) jokaisesta palauttamattomasta laitteesta sekä kaiken muun yrityksen palauttamattoman omaisuuden kustannukset; ja

(d) yritys antaa asiakkaalle viimeksi mainitun pyynnöstä kopion palvelu tarjoamisen aikana hankituista tiedoista, jos yrityksellä on tällaisia tietoja sopimuksen irtisanomishetkellä; ja

(e) kaikki yrityksen saatavat asiakkaalta erääntyvät viipymättä maksettaviksi.

5.8 Irtisanomishetkellä erääntyneet saatavat ja muut sopimuksessa määritellyt saatavat, joiden on määritelty nimenomaisesti tai epäsuorasti jäävän voimaan sopimuksen päättymisen jälkeen, ovat voimassa myös sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

6. Immateriaalioikeudet

6.1 Yritys myöntää asiakkaalle rajoitetun, peruutettavan ja muun kuin yksinomaisen lisenssin palveluihin sisältyvien ohjelmistojen ja tietokantojen käyttöön sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin sopimuksen voimassaoloaikana.

6.2 Kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet, patentit, teolliset suunnitelmat, kaikkien tuotteiden ja materiaalien tavaramerkit, jotka osapuolet ovat välittäneet tosilleen, ovat alkuperäisten omistajiensa omaisuutta. Jos sopimuksessa ei ole nimenomaisesti muuta määrätty, kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tai lisensoida mitään immateriaalioikeuksia toiselle.

7. Salassapito

7.1 “Luottamukselliset tiedot” tarkoittavat mitä tahansa muuta kuin julkista tietoa, jota osapuolet luovuttavat toisilleen tai jota osapuoli saa muulla tavoin tietoonsa neuvottelujen ja/tai sopimuksen aikana.

7.2 Osapuolet käyttävät toisiltaan saamaansa luottamuksellista tietoa vain sopimusehdoista neuvottelemiseen tai sopimuksesta johtuvien velvollisuuksiensa suorittamiseen liittyviin tarkoituksiin.

7.3 Osapuolet palauttavat tai tuhoavat lopullisesti kaikki kyseisen osapuolen luottamuksellisista tiedoista laaditut kopiot toisen osapuolen pyynnöstä.

7.4 Osapuolet suojaavat toistensa luottamukselliset tiedot vähintään yhtä hyvin kuin omat tietonsa ja aina vähintään kohtuullisella huolellisuudella. Osapuolet mahdollistavat pääsyn toistensa luottamuksellisiin tietoihin vain sellaisille ylemmille toimihenkilöilleen, työntekijöilleen, alihankkijoilleen ja avustajilleen, joiden on saatava tällaiset tiedot käyttöönsä, ja jotka ovat velvollisia säilyttämään tiedot vähintään samassa määrin luottamuksellisina joko sopimuksen tai lainsäädännön perusteella.

7.5 Salassapitovelvollisuus ei koske sellaisia tietoja, jotka

(a) osapuoli on laatinut luottamuksellisiin tietoihin viittaamatta; tai

(b) osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman, että tietojen saaja olisi ollut tietoinen tai hänen olisi kohtuulliseesti katsoen pitänyt olettaa, että salassapitovelvoitetta on rikottu; tai

(c) toinen osapuoli tai muu rekisteröity on julkistanut tiedot.

7.6 Kaikki kohdan 7 rikkomukset ovat perustavanlaatuisia sopimusrikkomuksia.

7.7 Salassapitovelvollisuus on voimassa viisi vuotta sopimuksen päättymisestä tai sopimusta edeltävien neuvottelujen päättymisestä.

7.8 Riippumatta kohdassa 7 määrätystä yritys voi käyttää tiettyjä asiakkaan luottamuksellisia tietoja anonymisoitujen tilastotietojen laadintaan, joita yritys voi julkaista oman harkintansa mukaan.

8. Vastuun rajoittaminen ja ylivoimainen este

8.1 Tahalliseen laiminlyöntiin ja törkeän huolimattomuuteen liittyviä vahingonkorvauksia lukuun ottamatta ja suurimassa lain sallimassa laajuudessa

(a) molempien osapuolten kokonaisvastuu toiselle osapuolella kaikista vaateista, tappiosta ja vahingoista riippumatta siitä, johtuvatko ne sopimuksen vastaisesta menettelystä (myös huolimattomuus), sopimuksen rikkomisesta tai liittyvätkö ne muulla tavoin mihin tahansa tämän sopimuksen rikkomukseen, ei missään tapauksessa ylitä 125 % tämän sopimuksen perusteella maksetusta tai maksettavasta korvauksesta; ja

(b) kumpikaan osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle mistään epäsuorasta, erityisestä tai seuraamuksellisesta tappiosta tai vahingosta, mukaan luettuna rajoituksetta tulojen, liiketoiminnan ja tietojen menettämisen sekä tietojen laadullisen heikentymisen ja tietoihin pääsyn estymisen.

8.2 “Ylivoimainen este” tarkoittaa poikkeuksellisia olosuhteita, joita osapuolen ei kohtuullisesti katsoen voida edellyttää kyenneen ennakoimaan tai välttämään sopimusta solmittaessa, eikä osapuolen voida kohtuullisesti katsoen odottaa kykenevän poistamaan estettä tai sen seurauksia. Osapuolen sopimuksen noudattamatta jättäminen tai viivästynyt noudattaminen on hyväksyttävää siinä määrin kuin se johtuu ylivoimaisesta esteestä edellyttäen, että ylivoimaisen esteen kohteena oleva osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle esteestä niin pian kuin se on kohtuullisesti katsoen mahdollista.

9. Tietosuoja

9.1 Tässä sopimuksen kohdassa 9 käsitteillä ”henkilötiedot”, ”rekisterinpitäjä” ja ”henkilötietojen käsittelijä” on sama merkitys kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, annettu 27. huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

9.2 Osapuolet eivät vaihda mitään henkilötietoja tämän sopimuksen puitteissa lukuun ottamatta edustajien ja myös pääkäyttäjän sekä muiden palvelun käyttäjien yhteystietoja. Yritys käsittelee henkilötietoja tietosuojaselosteensa mukaisesti, johon voi perehtyä osoitteessa globalreader.eu/privacy-policy.

10.Muut ehdot

10.1 Oikeuksista luopuminen Mikään kummankaan osapuolen minkä tahansa tästä sopimuksesta johtuvan oikeuden käyttämättä jättäminen tai viivästynyt käyttäminen ei tarkoita kyseisestä oikeudesta eikä muista oikeuksista luopumista, eikä yksittäinen tai osittainen oikeuden käyttäminen estä oikeuden myöhemmin tapahtuvaa tai muuta käyttämistä tai minkään muun oikeuden käyttämistä.

10.2 Sopimuskokonaisuus Sopimus muodostaa koko sopimuksen osapuolten välillä tähän aiheeseen liittyen. Sopimus korvaa kaikki edeltävät aiheeseen liittyvät sopimukset, yhteisymmärrykset ja neuvottelut osapuolten välillä.

10.3 Erillisyys Jos jokin tämän sopimuksen kohta on pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, sopimuksen muut ehdot jäävät voimaan ja ovat täytäntöönpanokelpoisia, ja osapuolet pyrkivät hyvässä uskossa korvamaan kyseisen ehdon pätevällä ja täytäntöönpanokelpoisella sopimusehdolla, joka kohtuullisesti katsoen korvaa kyseisen sopimuksen kohdan.

10.4 Ilmoitukset Kaikki ilmoitukset ja muu tähän sopimukseen liittyvä viestintä laaditaan englanniksi uudelleen esitettävässä kirjallisessa muodossa. Osapuolten tässä sopimuksessa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin lähetetyt ilmoitukset katsotaan lähetetyksi seuraavana arkipäivänä

10.5 Kielet Nämä sopimusehdot on laadittu alun perin englanniksi. Jos alkuperäisen tekstin ja käännöksen välillä on ristiriitaisuuksia, alkuperäistä versiota noudatetaan ensisijaisena.

10.6 Sovellettava laki Sopimusta tulkitaan ja siihen sovelletaan Viron lakeja (lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta).

10.7 Erimielisyyksien ratkaiseminen Osapuolet yrittävät ratkaista kaikki erimielisyydet vilpittömästi neuvottelemalla. Jos yhteisymmärrystä ei saavuta, riita-asiat ratkaistaan Harjun käräjäoikeudessa Tallinnassa.